ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

м. Харків. 07.05.2023

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (Публічною офертою та Публічним договором) від
суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця САМОЙЛЕНКО ДАР’Я
ОЛЕКСАНДРІВНА, яка діє на підставі Виписки з ЄДР юр.осіб, ФОП та ГФ № 2 480 000 0000 225124 від
11.03.2019 р. (в подальшому «Виконавець»), укласти цей Договір про надання послуг (в подальшому
«Договір») на встановлених Виконавцем умовах з будь-якою фізичною особою, яка виявила такий намір (в
подальшому «Замовник»).

Згідно із ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови Публічної оферти та Договору є однаковими
для всіх споживачів. Оплата Послуг за реквізитами, що вказані в Договорі, є акцептом даної Публічної
оферти, що прирівнюється до укладення Договору на умовах викладених нижче по тексту. Договір
вважається укладеним в порядку ст. ст. 638, 642 Цивільного кодексу України. З моменту здійснення Вами
(Замовником) дій, спрямованих на отримання Послуг, що передбачені розділом 3 Договору, Ви
підтверджуєте, що умови та порядок надання Послуг Вам зрозумілі, Ви їх приймаєте і надаєте повну та
безумовну згоду з умовами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, у відповідності зі ст.
633 Цивільного кодексу України, укласти з ним Публічний договір про надання Послуг на умовах, що
викладені у даному Договорі.
1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених
цим Договором.
1.3. Вебплатформа SkillzRun (далі – Вебплатформа) – вебсервіс, на якому створюється віртуальне
навчальне середовище для Замовника щодо застосування сучасних технологій дистанційного навчання та
комунікацій
1.4. Застосунок SkillzRun (далі – Застосунок) – веб та мобiльний додаток, у якому створюється віртуальне
навчальне середовище для Замовника, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших
мобільних пристроях, комп’ютерах. Завантажити застосунок можна за допомогою сервісів App Store чи Play
Market, або через вебмережу.
1.5. Обліковий запис – створений Виконавцем для Замовника, та Замовником для своїх клієнтів, обліковий
запис Користувача (юзера) на Вебплатформі / Застосунку, який є сукупністю даних про останнього,
необхідних для отримання ним Послуг, відповідно до умов цього Договору, а саме: авторизації
(автентифікації), отримання доступу до інформації про користувача (юзера), налаштувань, статистичних
показників, платіжних даних, завантаження контенту, виконання вправ та іншої подібної інформації.
1.6. Контент – будь-які інформаційні матеріали, завантажені/створені Замовником на Вебплатформу та
Застосунок, у різних формах: тексти, графічні твори, зокрема фотографії, аудіовізуальні твори, відео та ін.,
що використовуються з метою організації дистанційного навчання;
1.7. Користувач (юзер):
– Замовник;
– Клієнт Замовника.
1.8. Тариф – погоджений Сторонами об’єм, термін та ціна надання Послуг, які надаються Виконавцем
Замовнику, умови якого визначені в Додатку №1.
1.9. Сайт – https://skillzrun.com/.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується відповідно до обраного Тарифу та на підставі оплати від
Замовника надати послуги зі створення та надання доступу до Вебплатформи та Застосунку для Замовника

(далі – Послуги), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві надані Послуги в розмірі, у строки та в
порядку, що встановлені цим Договором та додатками до нього.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту сукупного вчинення Замовником наступних дій:
3.1.1. реєстрація на Сайті;
3.1.2. оплата Замовником послуг Виконавця.
3.2. Договір починає діяти з дати отримання Виконавцем повної оплати, в обумовленому Сторонами
розмірі, відповідно до обраного Тарифу.

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна визначається в Додатку №1, який є невід’ємною частинного цього Договору, відповідно до
обраного Тарифу.
4.2. Замовник здійснює оплату Послуг Виконавця безготівково, шляхом перерахування коштів на
банківський рахунок Виконавця, який вказаний у реквізитах до цього Договору. При оплаті послуг
Замовник повинен врахувати вартість послуг банку (комісію), обов’язок оплати якої належить Замовнику.
4.3. Оплата здійснюється в національній валюті – гривня, у формі повної передоплати за кожні 30
календарних днів. Замовник зобов’язаний здійснити оплату протягом 5 банківських днів з моменту
виставлення рахунку Виконавцем.
4.4. У випадку, якщо Замовник здійснив часткову оплату за Послуги, без погодження на часткову оплату з
боку Виконавця, Виконавець має право відмовитися від надання Послуг та повернути часткову оплату.
4.5. Сторони домовилися, відповідно до ст. 524 ЦК України можуть визначити грошовий еквівалент
зобов’язання в іноземній валюті. Для курсу перерахунку Сторони керуються даними курсу продажу
Долара США в ПриватБанк (у відділеннях), який опублікований на сайті https://privatbank.ua/rates-
archive станом на день виставлення рахунку.
4.5.1. Якщо курс перерахунку на день здійснення оплати збільшився більше, ніж на 5 %, Замовник
зобов’язаний здійснити перерахунок відповідно до курсу перерахунку, що визначений п.4.5.
Договору.
4.6. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язаний:
5.1.1. До початку надання Послуг:
5.1.1.1. ознайомити Замовника з цим Договором шляхом розміщення його на Сайті;
5.1.1.2. у разі необхідності проконсультувати щодо Тарифів;
5.1.1.3. запропонувати Замовнику обрати Тариф;
5.1.2. не використовувати Контент Замовника, який завантажений на Вебплатформу, Застосунок, не
розповсюджувати та не передавати його третім особам.
5.1.3. створити обліковий запис для Замовника.
5.1.4. після завершення строку дії Тарифу, поновлювати доступ до Вебплатформи та Застосунку відповідно
до оплати Послуг Замовником.
5.1.5. надати Послуги Замовнику відповідно до умов цього Договору.
5.2. Виконавець має право:

5.2.1. змінити/відкликати Публічну оферту;
5.2.2. вносити зміни/доповнення в цей Договір;
5.2.3. доступу до облікових записів Користувачів на Вебплатформі та у Застосунку Замовника, в т.ч. задля
їх планового оновлення;
5.2.4. змінити ціни на Послуги;
5.2.5. встановлювати/змінювати Тарифи Послуг;
5.2.6. вимагати від Замовника дотримання умов цього Договору;
5.2.7. відмовити Замовнику в укладенні цього Договору в разі відсутності технічної можливості надати
Замовнику Послуги, які ним запитуються;
5.2.8. надати безкоштовний доступ до Тарифу “Free” відповідно до його умов;
5.2.9. відмовити Замовнику в наданні Послуг за цим Договором у разі порушення Замовником умов цього
Договору до моменту усунення ним таких порушень. В т.ч. призупинити доступ до Застосунку та
Вебплатформи у випадку несвоєчасної оплати рахунку Замовником;
5.2.10. у разі порушення умов цього Договору достроково розірвати його в будь-який момент без
зазначення підстав;
5.2.11. повернути Замовнику кошти за невикористані Послуги пропорційно до завершення оплаченого
періоду з моменту ініціативи Замовника розірвати цей Договір. При цьому, за Тарифом “WHITE LABEL”
Замовник може проявити ініціативу про розірвання Договору лише після оплати ним ціни Послуг, що
відповідає 90 календарних днів за вказаним Тарифом. Розірвання Договору з ініціативи Замовника можливе
за дотриманням п. 8.5 цього Договору;
5.2.12. надавати Послуги самостійно або із залученням третіх осіб;
5.2.13. здійснювати інші права згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.
5.3. Замовник зобов’язаний:
5.3.1. своєчасно оплачувати Послуги Виконавця на умовах цього Договору;
5.3.2. не менше 90 календарних днів користуватись та оплачувати Тариф “WHITE LABEL”, якщо інші
умови не погоджені з Виконавцем;
5.3.3. надати текстові, графічні матеріали для надання послуг в рамках Тарифу “WHITE LABEL”;
5.3.4. дотримуватись правил та умов визначених обраним Тарифом;
5.3.5. не продавати, не передавати доступи до свого облікового запису не використовувати будь-яким
іншим способом інформацію, яка стала йому відома у зв’язку із Послугами, без письмової згоди на це
Виконавця;
5.3.6. не додавати Користувачів, які є громадянами або місцезнаходження яких, знаходиться на території
республіки білорусь, російської федерації;
5.3.7. не завантажувати на Вебплатформу, у Застосунок наступного виду Контенту: порнографічного
характеру, масових розсилок, рекламних кампаній, в т.ч політичної реклами, інформації, яка спонукає і
закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою
країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами міжнародного
права;
5.3.8. не порушувати прав інтелектуальної власності третіх осіб;
5.3.9. нести відповідальність за дії/бездіяльність Користувачів;
5.3.10. створювати облікові записи для своїх клієнтів самостійно;

5.3.11. нести відповідальність у зв’язку із порушенням положень цього Договору.
5.4. Замовник має право:
5.4.1. обрати Тариф;
5.4.2. змінити оплачений Тариф і перейти з придбаного на інші види. Якщо змінений Тариф з більшою
вартістю, це відбувається за умови доплати різниці у вартості.
5.4.3. користуватись Технічною підтримкою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.
6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно
сталося не з їх вини. Крім випадків, коли Користувач порушив п.5.3.4, 5.3.6., 5.3.7. цього Договору, в т.ч.
Замовник несе відповідальність за дії Користувачів, які ним залучені.
6.3. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для
належного виконання зобов’язання.
6.4. Виконавець не несе відповідальності за перебої в постачанні електроенергії, якість інтернет-зв’язку
Замовника, порушення Замовником правил Застосунку, при відмові сервісів App Store чи Play Market у
створенні для Замовника Застосунку.
6.4.1. При збої в роботі Застосунку за Тарифом “WHITE LABEL” оплата за Послуги не стягується
пропорційно періоду, в якому відбувся такий збій. При цьому, такі збої в роботі Застосунку відбулись
внаслідок обставин/дій, незалежних від Замовника.
6.5. У випадку порушення Замовником умов цього Договору, Виконавець не несе відповідальності за
своїми зобов’язаннями.
6.6. За порушення строків оплати, передбачених цим Договором та додатками до нього, Виконавець має
/право призупинити надання послуг для Замовника та Клієнтів Замовника.
6.7. Суперечки, які виникають між Сторонами цього Договору вирішуються шляхом переговорів, а в разі
недосягнення згоди підлягають розгляду у встановленому законодавством порядку.
6.8. У разі порушення Замовником п. 5.3.1. Договору, останній зобов’язаний сплатити на користь
Виконавця штраф у розмірі 5 % від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Сплата
штрафу не звільняє від обов’язку здійснити оплату.
6.9. У випадку порушення Замовником п.5.3.2. цього Договору та замовлення Тарифу “WHITE LABEL”
менше, ніж на 90 календарних днів, останній зобов’язаний сплатити замовнику штраф у розмірі –
пропорційно до кількості днів, які залишились до вказаного обов’язкового об’єму Послуг за Тарифом.
6.10. Замовник гарантує, що Об’єкти права інтелектуальної власності завантажені на Вебплатформу та
Застосунок, а також всі майнові авторські та майнові суміжні права на них, не порушують відповідних
майнових прав третіх осіб, вільні від будь-яких вимог, претензій чи позовів (надалі – «Вимоги») третіх осіб.
Якщо Виконавцю будуть пред’явлені Вимоги третіх осіб, через порушення відповідних майнових
авторських та/або суміжних прав третіх осіб у зв’язку з використанням Об’єктів права інтелектуальної
власності (або їх окремої частини), Замовник зобов’язаний протягом всього строку дії авторських та
суміжних прав, визначеного законодавством України, сприяти та вживати всі необхідні заходи направлені
на врегулювання таких Вимог третіх осіб самостійно і за власний рахунок, а також компенсувати усі
збитки, які були завдані Виконавцю внаслідок пред’явлення Вимог третіми особами.
6.11. За порушення Виконавцем прав інтелектуальної власності та доведеності його вини у судовому
порядку, які стосуються розповсюдження Контенту Замовника, перший зобов’язаний сплатити Замовнику
штраф у розмірі 50 000 (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп) грн.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань згідно цього
Договору, якщо це невиконання стало наслідком дій непереборної сили (форс-мажорні обставини), які
виникли після укладення цього Договору, в результаті подій, які Сторона не могла передбачити (карантин,
пожежа, повінь, землетрус, військові дії, громадські заворушення, дії третіх осіб, перерви в
електропостачанні та у роботі комунікацій, які використовуються для надання Послуг тощо), не
дозволяючи виконати Сторонам свої зобов’язання (у т.ч. дистанційно або через мережу Інтернет),
безпосередньо вплинули на виконання умов Договору та не могли бути усунені розумними діями Сторін.
7.2. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 3 (трьох) календарних днів з
моменту їх виникнення повідомити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили. Сторона, яка
у вказаний строк не повідомила іншу Сторону про настання обставин непереборної сили, позбавляється
права посилатись на них.
7.3. Строк виконання зобов’язань продовжується на відповідний період, протягом якого діяли форс-
мажорні обставини. Достатнім доказом існування таких обставин є довідка місцевого органу
самоврядування або сертифікат Торгово-промислової палати регіону фактичного місцезнаходження
відповідної Сторони.
7.4. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Замовника від здійснення оплати за
Послуги, наданих до їх виникнення та відмови Виконавця від надання Послуг відповідно до проведеної
Замовником оплати.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. Договір набуває чинності з моменту виконання Замовником дій, визначених розділом 3 Договору, у т.ч.
з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, визначеного Розділом 10 цього
Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
8.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання Послуг
Замовнику у разі:
– невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, в т.ч. у випадку порушення строків оплати,
передбачених в Розділі 4 цього Договору та додатками до нього;
– при додані Користувачів, які є громадянами або місцезнаходження яких, знаходиться на території
республіки білорусь, російської федерації;
– поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову
репутацію Виконавця, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, расової
нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено
чинним законодавством України та нормами міжнародного права;
– передачі доступу до облікового запису третім особам;
Причини, викладені в цьому пункті, не є вичерпними.
8.4. У випадку розірвання Договору відповідно до п.8.2. Договору, Замовник має право на одностороннє
зарахування штрафних санкцій з Виконавця, передбачених Розділом 6 Договору.
8.5. Замовник може проявити ініціативу щодо розірвання цього Договору в односторонньому порядку,
письмово повідомивши про це Виконавця не менше, ніж за 30 календарних днів до планової дати
розірвання. При цьому, розірвання Договору за Тарифом “WHITE LABEL” можливе лише після оплати
Замовником Послуг у розмірі, який еквівалентний ціні за 90 календарних днів надання Послуг.
8.6. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін. Залишок коштів, зарахованих
до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, може бути утриманий останнім в

розмірі штрафних санкцій. При цьому, це не звільняє Замовника оплатити Послуги, які були надані
Виконавцем, але не оплачені першим, у сумі, яка вказана Виконавцем.
8.7. Зміни/доповнення до Договору вносяться Виконавцем та набувають чинності з моменту розміщення на
Сайті нової редакції Договору. Замовник погоджується та приймає зміни/доповнення до Договору
безумовно та беззастережно.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Можлива недійсність однієї або більше умов цього Договору не призводить до недійсності всього
Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.
9.2. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, він погоджується з ними, приймає їх
безумовно, беззастережно та в повному обсязі.
9.3. Акцептуючи цей Договір, Замовник гарантує, що володіє необхідним обсягом правоздатності та
дієздатності та діє у своїх інтересах.
9.4. Замовник не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій стороні без
письмової згоди на те Виконавця.
9.5. Сторони домовились, що достатньою письмовою формою листування між ними є адреси електронної
пошти. У випадку, якщо Замовник не вказав актуальну адресу електронної пошти, Виконавець має право
використати месенджер Telegram для листування.
9.6. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник надає Виконавцеві згоду на
обробку та зберігання своїх особистих персональних даних, переданих шляхом замовлення Послуг на
Сайті, також гарантує, що всі персональні дані, передані про Користувачів (Клієнтів Замовника) є
належним чином зібрані з отриманням дозволу на обробку від них . Персональні дані обробляються та
зберігаються з метою забезпечення реалізації відносин, що виникли на підставі цього Договору, а також в
інших цілях, які не суперечать законодавству України/
9.7. Виконавець розуміє та погоджується, що інформація, що міститься у цьому Договорі, Додатках та у
документах, підписаних в його межах, а також уся інформація, до якої має доступ Виконавець під час
надання Послуг за цим Договором, інформація про Клієнта Замовника, інформація, відображена у Контенті
є конфіденційною (надалі – Інформація) та не може бути розголошена чи передана третій стороні без
попереднього погодження Замовника.
9.8. Виконавець зобов’язується обмежити коло осіб, яким надається доступ до інформації, мінімальною
кількістю осіб, яким розумно мати до неї доступ для надання Послуг за цим Договором.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП САМОЙЛЕНКО ДАР`Я ОЛЕКСАНДРІВНА
РНОКПП 3192604647
Виписка з ЄДР юр.осіб, ФОП та ГФ № 2 480 000 0000 225124 від 11.03.2019 р.
р/р UA183052990262016400927414106 в ПриватБанк, МФО банку – 305299
Тел. +380990667277
Е-пошта: samoilenko.andrey@gmail.com

 

Додаток №1 до Договору про надання послуг (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА) від 07.05.2023 р.

 

Т А Р И Ф 

FREE

PROFESSIONAL

WHITE LABEL

Створення Вебплатформи та Застосунку Створення Вебплатформи та Застосунку* Створення Вебплатформи та Застосунку**
Повний функціонал Необмежена кількість предметів, тем, уроків Персоналізований дизайн за графічними матеріалами, наданих Замовником
Чат підтримки Створення облікового запису Застосунку на сервісах App Store чи Play Market.
До 5 предметів Оновлення Застосунку на сервісах App Store чи Play Market
до 3 користувачів більше 100 Користувачів

 

більше 500 користувачів

 

безлімітна кількість Користувачів 

 

Налаштування сервісів оплат у Застосунку

Безкоштовно 60 днів

40 дол.США/

30 днів 

149 дол.США/

30 днів

199 дол.США/

30 днів

300 дол.США/30 днів за 300 Користувачів. Кожен наступний Користувач = 1 дол. США

 

*Створення Вебплатформи та Застосунку відбувається протягом 48 годин з моменту оплати Замовником, погодженого Сторонами, Тарифу Professional.
**Створення Вебплатформи та Застосунку відбувається протягом вiд 10 днiв з моменту оплати Замовником, погодженого Сторонами, Тарифу WhiteLabel.

Для всіх Тарифів надається Технічна підтримка від Виконавця, третіх осіб, які ним залучені. Технічна
підтримка надається в месенджері Telegram за адресою https://t.me/SkillzRun.  З моменту звернення Виконавець надає відповідь терміном від 1 години до 12 годин в будні дні, в залежності від складності звернення. Технічна підтримка працює в будні дні з 9:00 – 20:00 год.